Nguồn gốc tên gọi của các châu lục

January 2019 Hoan Hỉ 0

Ai cũng biết có 6 châu lục chính như sau: Châu Úc (Australia) Châu Nam Cực (Antarctica) Châu Á (Asia) Châu Phi (Africa) Châu Âu (Europe) Châu Mỹ (The Americas) Nhưng bạn có biết tên gọi của các châu lục này từ đâu mà có? Bài viết này sẽ giải