tiểu sử marrisa mayer - 54

Tiểu sử Marrisa Mayer – Cuối

July 2016 Hoan Hỉ 6

Mục lục: Phần1 – Giới thiệu Phần 2 – Thời niên thiếu Phần 3 – Từ Stanford tới Google Phần 4 – Sự nghiệp thăng trầm tại Google Phần 5 – Hành trình đến với Yahoo Phần 6 – Năm đầu tiên Phần 7 – Những thử thách khi 40 tuổi

tiểu sử marrisa mayer - 50

Tiểu sử Marrisa Mayer – P6

July 2016 Hoan Hỉ 1

Mục lục:  Phần1 – Giới thiệu Phần 2 – Thời niên thiếu Phần 3 – Từ Stanford tới Google Phần 4 – Sự nghiệp thăng trầm tại Google Phần 5 – Hành trình đến với Yahoo Phần 6 – Năm đầu tiên Phần 7 – Những thử thách khi 40 tuổi

tiểu sử marrisa mayer - 53

Tiểu sử Marrisa Mayer – P5

July 2016 Hoan Hỉ 2

Mục lục: Phần1 – Giới thiệu Phần 2 – Thời niên thiếu Phần 3 – Từ Stanford tới Google Phần 4 – Sự nghiệp thăng trầm tại Google Phần 5 – Hành trình đến với Yahoo Phần 6 – Năm đầu tiên Phần 7 – Những thử thách khi 40 tuổi

tiểu sử marrisa mayer - 17

Tiểu sử Marrisa Mayer – P4

July 2016 Hoan Hỉ 2

Mục lục: Phần1 – Giới thiệu Phần 2 – Thời niên thiếu Phần 3 – Từ Stanford tới Google Phần 4 – Sự nghiệp thăng trầm tại Google Phần 5 – Hành trình đến với Yahoo Phần 6 – Năm đầu tiên Phần 7 – Những thử thách khi 40 tuổi

Tiểu sử Marrisa Mayer – P3

July 2016 Hoan Hỉ 3

Mục lục: Phần1 – Giới thiệu Phần 2 – Thời niên thiếu Phần 3 – Từ Stanford tới Google Phần 4 – Sự nghiệp thăng trầm tại Google Phần 5 – Hành trình đến với Yahoo Phần 6 – Năm đầu tiên Phần 7 – Những thử thách khi 40 tuổi

tiểu sử marrisa mayer - 6

Tiểu sử Marrisa Mayer – P2

July 2016 Hoan Hỉ 5

Mục lục: Phần1 – Giới thiệu Phần 2 – Thời niên thiếu Phần 3 – Từ Stanford tới Google Phần 4 – Sự nghiệp thăng trầm tại Google Phần 5 – Hành trình đến với Yahoo Phần 6 – Năm đầu tiên Phần 7 – Những thử thách khi 40 tuổi

tiểu sử marrisa mayer - 1

Tiểu sử Marrisa Mayer – P1

July 2016 Hoan Hỉ 6

Bài này mình đọc cũng khá lâu rồi, cảm giác lần đầu đọc là như đang đọc một câu chuyện trinh thám vậy, nhập tâm tới mức đó. Hôm nay gặp lại nó trên Internet. Quyết định dịch lại để chia sẻ. Rất mong mọi người cũng có cảm giác