giải thích ý nghĩa 3 phần phim ma trận 6

Giải thích ý nghĩa của 3 phần phim Ma Trận

March 2019 Hoan Hỉ 0

Bộ phim không phải là về người đàn ông này: Anh ta chỉ là một con tốt. Bộ phim nói về người đàn bà này. Tất cả đều là về người đàn bà này: Đây là ý nghĩa của bộ phim: Con người tạo ra AI (Artificial Intelligence – Trí